Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW. POLA-SNACKS.PL

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. INFORMACJE O PRODUKCIE

III. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

VI. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

V. ZASADY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

VI. DOSTAWA PRODUKTÓW

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

VIII. PRAWO KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

X. WARUNKI TECHNICZNE

XI. NEWSLETTER

XII. DANE OSOBOWE

XIII. DANE KONTAKTOWE

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod nazwą POLA-SNACKS znajdującego się pod adresem internetowym www.pola-snacks.pl oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy prowadzącego przez Sprzedawcę. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 3. Cena – cena Produktu brutto umieszczona obok informacji o Produkcie, chyba że w informacji obok produktu wyraźnie zaznaczono, że podana informacja dotyczy ceny netto;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 5. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego obejmująca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta;
 8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożlwiające wyświetlenie wybranych Produktów przez Klienta;
 9. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.pola-snacks.pl, a umożliwiający zapoznanie się z treściami udostępnianymi przez Sprzedawcę, a także umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawieranie na odległość umów sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę Produktów;
 10. Płatność – czynność dokonywana przez Klienta, polegająca na zapłacie określonego wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, obejmującego cenę Produktów wraz z kosztami Dostawy, a pomniejszonego o ewentualne rabaty i zniżki;
 11. Produkt – towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym lub będący przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartej na odległość w ramach Sklepu Internetowego;
 12. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Platformy w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie z Platformy nie stanowi dla niej charakteru zawodowego, wynikającej w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 0216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. EU. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 15. Sklep Internetowy – funkcjonujący w ramach Platformy serwis zakupowy, umożliwiający Klientowi nabywanie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, jak również usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, a polegająca na udostępnieniu za pomocą Platformy funkcjonalności umożlwiających zawieranie na odległość umów dotyczących Produktów;
 16. Sprzedawca – RAJPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach, adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000095461, NIP: 7971815607, REGON: 67277715900000, wysokość kapitału zakładowego: 5.886.620,00 PLN;
 17. Strona Produktowa – strona na Platformie, na której Sprzedawca przedstawia informacje na temat oferowanych przez siebie Produktów;
 18. Umowa Sprzedaży – umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę i rzecz odebrać;
 19. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 20. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 21. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070.);
 22. Ustawa VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);
 23. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Platformy, w tym Klient;
 24. Zamówienie – złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą Sklepu Internetowego, w wyniku którego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość;
 25. Informacje podane na Platformie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 26. Dostępność Produktów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 27. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 1. INFORMACJE O PRODUKCIE
 1. Strony Produktowe zawierają zdjęcia, opisy i skład Produktu.
 2. Strony Produktowe udostępnione w Sklepie Internetowym oraz wskazane tam informacje o cenie i dostępności Produktu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie Internetowym oraz wprowadzania w nich zmian w każdym czasie. Uprawnienie to nie będzie miało wpływu na nabyte prawa Klientów, w tym warunki złożonych Zamówień przed datą wejścia w życie zmian.
 4. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym:
 5. są podawane w polskich złotych i zawierają podatki, w tym podatek VAT, chyba że w Sklepie Internetowym wyraźnie wskazano, że Cena jest ceną netto;
 6. Nie zawierają kosztów dostawy Produktu.
 1. REJSTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Klientem uprawnionym do składania Zamówienia na Produkty jest:
 2. Klient posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego;
 3. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego.
 4. Klient uzyskuje status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego po dokonaniu przez niego następujących czynności:
 5. Wypełnienie w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na Platformie, w szczególności poprzez podanie wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych i ustalenie przez Klienta loginu i hasła;
 6. Dokonanie aktywacji Konta na Platformie poprzez Klienta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
 7. Klient posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego po zalogowaniu się do Sklepu, celem złożenia Zamówienia, dodaje wybrane Produkty do Koszyka, a następnie potwierdza złożone Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku – Zamawiam.
 8. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego celem złożenia Zamówienia dodaje wybrane Produkty do Koszyka, a następnie potwierdza złożone Zamówienie podczas naciśnięcia przycisku – Zamawiam, a następnie podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia wedle wskazanej na Portalu procedury.
 9. Po złożenia Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie złożonego Zamówienia wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę wiadomości e-mail zawierającej informację o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w drodze mailowej bądź kontaktu telefonicznego.
 3. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień roku, z zastrzeżeniem czasu w jakim Strona Internetowa wyłączona jest z eksploatacji z uwagi na prowadzone prace instalacyjne, naprawy, migracje danych itd.
 4. Możliwość złożenia Zamówienia może być uzależniona od minimalnej wartości Zamówienia określonej przez Sprzedawcę, tj. minimalnej wartości brutto Produktów po uwzględnieniu wszystkich naliczonych rabatów, z których Klient korzysta. Do minimalnej wartości Zamówienia nie są wliczane koszty dostawy. Informacja o minimalnej wartości Zamówienia widoczna jest podczas umieszczania Produktów w Koszyku.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
 6. Złożenia go na nieprawidłowym formularzu,
 7. Powzięcia przypuszczenia, że Produkty nabywane są w celu ich dalszej odsprzedaży,
 8. Stwierdzenia jakiegokolwiek rodzaju naruszenia Regulaminu.
 9. Każdemu Zamówieniu zostaje przypisane indywidualny numer umożliwiający sprawdzenie jego statusu po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 10. Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa i indywidulane ustalenia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. Sprzedawca przesyła dokumenty sprzedaży i ich ewentualne korekty przy zastosowaniu poczty elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona w systemie teleinformatycznych Sklepu, a udostępniania jest stronom Umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa.
 12. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych, o których mowa w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT.
 13. Minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy Sprzedaży odpowiada okresowi na jaki została zawarta umowa.
 • ZASADY PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY
 1. Należności za Produkty nabyte w Sklepie Internetowym oraz koszty dostarczenia Produktów mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
 2. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
 3. Za pośrednictwem serwisu PayU.com,
 4. Za pośrednictwem usługi BLIK,
 5. Za pobraniem.
 6. Wybór metody płatności przez Klienta następuje podczas składania Zamówienia.
 7. Płatności elektroniczne są obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych, a wybór takiej metody płatności wiąże się z obowiązek akceptacji regulaminów oraz warunków ustalonych przez dostawcę usług płatniczych.
 8. W przypadku wybrania przez Klienta jednego ze sposobów przedpłaty za Zamówienie, płatność winna być dokonana bez zbędnej zwłoki. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty przy odbiorze Zamówienia, płatność winna być dokonana w momencie odbioru.
 9. W przypadku dokonania przedpłaty za Zamówienie, Sprzedawca potwierdza otrzymane płatności drogą elektroniczną.
 10. Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest przy użyciu tej samej formy zapłaty, jak użyta przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/SKOKu lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności dokonywany jest na ten rachunek bankowy/SKOKu lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania płatności.
 • DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Zamówienia dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w terminie do 5 dni roboczych:
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – od momentu złożenia Zamówienia,
 5. W przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty – od momentu zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy.
 6. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 • REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Kodeksie cywilnym (w szczególności przepisami art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może być złożona przez Klienta na przykład:
 3. Pisemnie na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów;
 4. W formie elektronicznej na adres: hello@pola-snacks.pl.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
 6. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 7. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z zawartą Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
 8. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyśpieszy składanie reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. Wymogi reklamacji podane w ust. 3 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów . W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 • PRAWO KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz za wyjątkiem ust. 6.
 2. Termin do odstąpienia od umowy jest liczony od:
 3. W przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,
 4. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinienem poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenia od odstąpieniu od umowy winny być kierowane na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów lub drogą elektroniczną na adres: hello@pola-snacks.pl.
 6. Wykonując uprawnienia do odstąpienia do umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, stanowiące załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wzór dostępny jest pod adresem: www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Skorzystanie w ww. wzorów nie jest dla swej skuteczności wymagane.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminów wskazanych w ust. 2.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego Płatności, w tym koszty Dostawy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia złożonego przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/SKOKu lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOKu lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.
 10. Stosownie do treści art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 11. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 12. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności, gdy w opakowaniu znajduje się żywność;
 16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 17. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 18. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 19. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 20. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 21. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 22. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 23. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 24. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy-Konsumenta, zgodnie z treścią art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 25. Uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługują Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne sąd na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie:www.spsk.wiih.org.pl);
 5. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
 6. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 7. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 • WARUNKI TECHNICZNE
 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy wymagany jest komputer z dostępem do sieci Internet (zalecane jest szerokopasmowe łącze) i przeglądarką internetową obsługującą CSS i JavaScript (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, Opera. Do prawidłowego funkcjonowania Platformy zalecana jest ponadto obsługa okien wyskakujących (tzw. pop-up) oraz włączona obsługa plików cookies pochodzących z Platformy.
 2. Sprzedawca posiada prawo do czasowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności Platformy na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub też modernizacji lub rozbudowy Platformy. Sprzedawca dołoży starań, tak aby ewentualne zawieszenie dostępności Platformy było dokonywane w godzinach nocnych i trwało możliwie jak najkrócej. O planowanych przerwach w dostępności Platformy, Sprzedawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą stosownego komunikatu na Platformie.
 • NEWSLETTER
 1. Użytkownik może zamówić usługę newsletteru. Korzystanie z Newsletteru następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletteru. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta oraz złożenia Zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletteru (rezygnacji z Newsletteru) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@pola-snacks.pl.
 • DANE OSOBOWE
 1. Administratorem Państwa danych osobowych podawanych na Platformie jest RAJPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach.
 2. Z administratorem można kontaktować się telefonicznie pod numer 510 120 995 lub elektronicznie na adres e-mail: hello@pola-snacks.pl
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio na adres e-mail: hello@pola-snacks.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta celem:
 5. Wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, w tym celem założenia Konta oraz umożliwienia zawierania umów sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 6. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 7. Komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych celem dostosowania przesyłanych treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 8. Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń administratora lub ochrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Dane Klienta są również przekazywane w wymaganym zakresie dostawcy usług płatniczych, przy dokonywaniu Płatności za Zamówienie przez Klienta.
 10. Dane osobowe Klienta mogą być również przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi kurierskie, pocztowe, prawne, podatkowe, księgowe, audytorskie, archiwizacji nośników, IT i marketingowe.
 11. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz realizacji ewentualnych roszczeń związanych z umową. Okres przechowywania obliczany jest w oparciu o następujące kryteria: czas obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas; okres niezbędny dla obrony interesów administratora.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 14. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne celem zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania treści marketingowych Sprzedawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania każdej udzielonej zgody, w każdym czasie.
 15. Szczegółowe informacje o naszej Polityce Prywatności znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.
 • DANE KONTAKTOWE
 1. Klient we wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Internetowym może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:
 2. Pocztę elektroniczną na adres e-mail: hello@pola-snacks.pl;
 3. Pocztą na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów;
 4. Telefonicznie pod numer telefonu: 510 120 995
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Umowy z Klientem zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na Platformie w drodze zamieszczenia stosownego komunikatu. Dodatkowo zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta wraz ze zmienionym Regulaminem.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na realizację Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na Platformie Sklepu Internetowego.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Dane Konsumenta

Rajpol Sp. z o.o.

Bielany 31A, 05-620 Błędów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, ……………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu: ………………………………..………………………………..………………………………..………………..………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………..

Data zawarcia umowy/odbioru Produktu: ………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………..

………………………………..

Podpis

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

WZÓR

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Dane Konsumenta

Rajpol Sp. z o.o.

Bielany 31A, 05-620 Błędów

REKLAMACJA PRODUKTU

Ja, ……………………………….., niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przez mnie Produkt: ………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………………….. jest wadliwy. Wada polega na: ………………………………..………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Z uwagi na powyższe, wnoszę o:

– wymianę Produktu na nowy*;

– nieodpłatną naprawę Produktu*;

– obniżenie ceny Produktu o kwotę ……………………………….. PLN (słownie: ……………………………….. złotych), prosząc o zwrot podanej kwoty na konto*: ………………………………..

– odstępuję od umowy, prosząc o zwrot ceny Produktu na konto* ………………………………..

– inne*: ………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..

Podpis

* niepotrzebne skreślić


Finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekt przygotowany przez Result Media Sp. z o.o.

Wybierz walutę

 • - Aktywne