Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w Kodeksie cywilnym (w szczególności przepisami art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może być złożona przez Klienta na przykład:

Pisemnie na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów;

W formie elektronicznej na adres: hello@pola-snacks.pl.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z zawartą Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyśpieszy składanie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi reklamacji podane w ust. 3 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów . W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

PRAWO KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY-KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz za wyjątkiem ust. 6.

Termin do odstąpienia od umowy jest liczony od:

W przypadku sprzedaży rzeczy – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy,

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinienem poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenia od odstąpieniu od umowy winny być kierowane na adres: Bielany 31A, 05-620 Błędów lub drogą elektroniczną na adres: hello@pola-snacks.pl.

Wykonując uprawnienia do odstąpienia do umowy Konsument może skorzystać ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, stanowiące załącznik do Regulaminu, jak również z ustawowego formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wzór dostępny jest pod adresem: www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Skorzystanie w ww. wzorów nie jest dla swej skuteczności wymagane.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminów wskazanych w ust. 2.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego Płatności, w tym koszty Dostawy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia złożonego przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania Płatności z rachunku bankowego/SKOKu lub za pomocą karty płatniczej, zwrot Płatności następuje na ten rachunek w banku/SKOKu lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą, której użyto dla dokonania Płatności.

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszt zwrotu Produktu ponosi Klient.

Stosownie do treści art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności, gdy w opakowaniu znajduje się żywność;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy-Konsumenta, zgodnie z treścią art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługują Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Dane Konsumenta

Rajpol Sp. z o.o.

Bielany 31A, 05-620 Błędów

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, ……………………………….. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu:

………………………………..………………………………..…………………………

Data zawarcia umowy/odbioru Produktu: ………………………………..

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………..

………………………………..

Podpis

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

WZÓR

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Dane Konsumenta

Rajpol Sp. z o.o.

Bielany 31A, 05-620 Błędów

REKLAMACJA PRODUKTU

Ja, ……………………………….., niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przez mnie Produkt: ………………………………..………………………………..……………… jest wadliwy.

Wada polega na: ………………………………..………………………………………………….

Z uwagi na powyższe, wnoszę o:

– wymianę Produktu na nowy*;

– nieodpłatną naprawę Produktu*;

– obniżenie ceny Produktu o kwotę ……………………………….. PLN (słownie: ……………………………….. złotych), prosząc o zwrot podanej kwoty na konto*: ………………………………..

– odstępuję od umowy, prosząc o zwrot ceny Produktu na konto* ………………………………..

– inne*: ………………………………..………………………………..………………………………..

………………………………..

Podpis

* niepotrzebne skreślić

Finansowane ze środków Unii Europejskiej Projekt przygotowany przez Result Media Sp. z o.o.

Wybierz język

Wybierz walutę

  • - Aktywne